free responsive site templates

INFORMACJA PRAWNA I WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ

Dostęp, nawigacja i korzystanie ze strony internetowej www.propertytenerifecenter.com (zwanej dalej "Stroną") oznacza wyraźną i bezwarunkową akceptację wszystkich warunków niniejszych Warunków użytkowania, mających taką samą ważność i skuteczność jak każda umowa zawarta na piśmie i podpisana.

Jego przestrzeganie i przestrzeganie jest egzekwowalne wobec każdej osoby, która wchodzi na stronę internetową, przegląda ją lub korzysta z niej. Jeśli użytkownik nie zgadza się z powyższymi warunkami, nie powinien uzyskiwać dostępu, przeglądać ani korzystać z Serwisu.

ODPOWIEDZIALNY

- Tożsamość: MARINA KOWALEWSKA (zwana dalej "CENTRUM ŻYCIA WŁASNOŚCIOWEGO")

- Adres pocztowy: C/ Luis Alvarez Cruz, 7, Bajo Izda- 38631 Las Galletas- ARONA- SANTA CRUZ DE TENERIFE CIF: X2261826Y

- Telefon: 922 730 026/639738568

- E-mail: marin.88@wp.pl

Można się z nami skontaktować pod powyższym adresem, dzwoniąc pod numer 922730026, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00, lub wysyłając e-mail na adres marin.88@wp.pl.

Zasady i warunki użytkowania

Dostęp do tej strony i korzystanie z niej nadaje kondycję użytkownika odwiedzającemu. Oznacza to, że użytkownik zawsze akceptuje obowiązujące warunki użytkowania i zobowiązuje się do właściwego korzystania z zawartości strony internetowej oraz do przestrzegania i ścisłego przestrzegania tego, co zostało zawarte w niniejszej informacji i w obowiązujących przepisach.

Podobnie, użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych informacji na temat danych rejestracyjnych i do ich aktualizacji.

PROPERTY TENERIFE CENTER zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, które uzna za stosowne, dodawania, zmiany lub usuwania treści lub usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej.

Serwis wymaga od użytkownika wypełnienia formularza kontaktowego w celu uzyskania informacji o nieruchomości, przeznaczonej do wynajmu lub sprzedaży.

Użytkownik oświadcza, na swoją odpowiedzialność, że jest pełnoletni i posiada wystarczającą zdolność do czynności prawnych, aby być związanym niniejszymi warunkami.

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

CENTRUM WŁASNOŚCIWE TENERIFE jest właścicielem lub, w stosownych przypadkach, posiada odpowiednie licencje na korzystanie z praw własności intelektualnej i przemysłowej strony internetowej, jak również wszystkich treści na niej oferowanych, w tym samej platformy, tekstów, fotografii lub ilustracji, logo, znaków towarowych, grafiki, projektów, interfejsów lub wszelkich innych informacji lub treści oraz usług dostępnych za jej pośrednictwem.

W żadnym wypadku nie należy rozumieć, że dostęp, przeglądanie i korzystanie ze strony internetowej przez użytkownika oznacza zrzeczenie się, transmisję, licencję lub całkowitą lub częściową cesję tych praw przez CENTRUM WŁASNOŚCIOBIORSTWA TENERIFE. Użytkownik ma prawo do korzystania z zawartości Strony Internetowej w zakresie ściśle krajowym i wyłącznie w celu korzystania z niej, zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania.

Odniesienia do zarejestrowanych znaków towarowych lub nazw handlowych, lub innych znaków odróżniających, będących własnością PROPERTY TENERIFE CENTER lub osób trzecich, w sposób dorozumiany zakazują ich używania bez zgody PROPERTY TENERIFE CENTER lub jego prawowitych właścicieli. W żadnym momencie, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej, dostęp, przeglądanie lub korzystanie ze strony internetowej i/lub jej zawartości nie daje użytkownikowi żadnego prawa do zawartych na niej znaków wyróżniających.

Wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej do treści zawartych na Stronie Internetowej są zastrzeżone, a w szczególności zabronione jest modyfikowanie, kopiowanie, powielanie, publiczne komunikowanie, przekształcanie lub rozpowszechnianie, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, całości lub części treści zawartych na Stronie Internetowej, dla celów publicznych lub komercyjnych, bez uprzedniego uzyskania wyraźnej pisemnej zgody CENTRUM WŁASNOŚCI CENTERA lub, jeśli dotyczy, posiadacza odpowiednich praw.

W przypadku, gdy użytkownik wysyła informacje jakiegokolwiek rodzaju do PROPERTY TENERIFE CENTER za pośrednictwem któregokolwiek z kanałów stworzonych w tym celu, użytkownik oświadcza, gwarantuje i akceptuje, że ma do tego prawo w sposób wolny, że informacje te nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, tajemnic handlowych lub innych praw osób trzecich, oraz że informacje te nie są poufne lub szkodliwe dla osób trzecich.

Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność, pozostawiając dostarczyciela nieszkodliwym za wszelką komunikację dostarczaną osobiście lub w jego imieniu, osiągając taką odpowiedzialność bez żadnych ograniczeń co do dokładności, legalności, oryginalności i własności tych informacji.

W przypadku, gdy użytkownik dowie się o istnieniu treści niezgodnych z prawem lub nielegalnych, sprzecznych z prawem lub mogących wiązać się z naruszeniem praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej, musi niezwłocznie powiadomić o tym CENTRUM NAJWAŻNIEJSZEJ WŁASNOŚCI poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres marin.88@wp.pl, aby mogło ono podjąć odpowiednie kroki.

Polityka łączenia

PROPERTY TENERIFE CENTER nie kontroluje i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych osób trzecich.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że PROPERTY TENERIFE CENTER nie ponosi odpowiedzialności za dostępność zewnętrznych stron internetowych lub zasobów i nie popiera żadnych reklam, produktów lub innych materiałów oferowanych za pośrednictwem tych stron lub zasobów.

CENTRUM PROPERTY TENERIFE CENTER udostępnia użytkownikom, za pomocą różnych narzędzi i aplikacji, linki, które pozwalają użytkownikom na dostęp do kanałów i stron internetowych, które są utrzymywane przez CENTRUM PROPERTY TENERIFE CENTER na różnych platformach i sieciach społecznościowych należących do i/lub zarządzanych przez osoby trzecie (np. Facebook). Umieszczenie tych linków na stronie internetowej ma na celu wyłącznie ułatwienie użytkownikom dostępu do tych kanałów na różnych platformach i sieciach społecznościowych.

Utworzenie tych aplikacji nie oznacza istnienia jakiegokolwiek związku pomiędzy CENTRUM WŁASNOŚCIWEM TENERIFE CENTER a właścicielem, producentem lub dystrybutorem połączonej platformy, ani nie oznacza akceptacji i zatwierdzenia przez CENTRUM WŁASNOŚCIWEGO TENERIFE jego treści i/lub usług, przy czym właściciel, producent lub dystrybutor jest za nie wyłącznie odpowiedzialny.

W żadnym wypadku PROPERTY TENERIFE CENTER nie dzieli się z Facebookiem, Twitterem lub jakimkolwiek innym serwisem społecznościowym, który może w przyszłości zawierać jakiekolwiek prywatne informacje o jego użytkownikach, a jego jedynym celem jest to, co zostało określone w niniejszych ogólnych warunkach użytkowania, jak również w polityce prywatności Strony. W tym sensie, wszystkie informacje, które użytkownik sam chce przekazać, będą na własną odpowiedzialność, PROPERTY TENERIFE CENTER nie będzie ingerował w ten proces.

Użytkownik musi mieć na uwadze, że jego publikacje na portalach społecznościowych będą znane innym użytkownikom, dlatego też jest on odpowiedzialny za ich prywatność. Poniżej znajduje się link do polityki prywatności w serwisach społecznościowych:

https://www.facebook.com/help/323540651073243/

 Obowiązki i gwarancje

CENTRUM WŁASNOŚCIWE TENERIFE oświadcza, że podjęło wszelkie niezbędne środki, w ramach swoich możliwości i aktualnego stanu wiedzy, w celu zapewnienia funkcjonowania strony internetowej i zminimalizowania błędów systemowych, zarówno technicznych jak i prawnych i organizacyjnych.

W przypadku, gdy użytkownik dowie się o istnieniu treści niezgodnych z prawem lub nielegalnych, sprzecznych z prawem lub mogących naruszać prawa osób trzecich, musi on niezwłocznie powiadomić o tym fakcie CENTRUM WŁASNOŚCI, aby mogło ono podjąć odpowiednie środki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poufność i ochrona danych

Zgodnie z przepisami obowiązującego prawodawstwa, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych, wszystkie dane osobowe przekazane podczas korzystania z Serwisu będą traktowane zgodnie z przepisami polityki prywatności opisanej poniżej, którą każdy użytkownik musi wyraźnie zaakceptować, aby móc korzystać z Serwisu.

ODPOWIEDZIALNY ZA LECZENIE

Kto jest odpowiedzialny za twoje dane?

- Tożsamość: MARINA KOWALEWSKA

- Adres pocztowy: C/ Luis Alvarez Cruz, 7, Bajo Izda- 38631 Las Galletas- ARONA- SANTA CRUZ DE TENERIFE

- CIF: X2261826Y

- Telefon: 922 730 026/639738568

- E-mail: marin.88@wp.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

PROPERTY TENERIFE CENTER będzie przetwarzał dane użytkownika, ręcznie i/lub automatycznie, w następujących szczególnych celach:

https://www.milanuncios.com/mis-anuncios/

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

- Zarządzanie stosunkiem umownym, który nas łączy.

- Zarządzanie administracyjne, księgowe i podatkowe usługami związanymi z nieruchomościami świadczonymi na rzecz użytkowników.

- Wysyłanie reklam lub informacji o nieruchomościach, które mogą być interesujące dla użytkownika, jeśli użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę.

Jakie kategorie danych traktujemy?

CENTRUM WŁASNOŚCIWE TENERIFE przetwarza następujące kategorie danych dla wyżej wymienionych celów:

- Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, kod pocztowy, telefon.

Dane osobowe, których podanie jest wymagane są obowiązkowe, w taki sposób, że odmowa ich podania będzie oznaczała brak możliwości realizacji zamówionych usług.

Użytkownik gwarantuje, że podane dane są prawdziwe, dokładne, kompletne i aktualne, odpowiadając za wszelkie szkody lub obrażenia, bezpośrednie lub pośrednie, które mogą powstać w wyniku naruszenia tego obowiązku.

Jak długo przechowujemy twoje dane?

TENERIFE CENTER WŁASNOŚCI zachowuje dane osobowe użytkowników jedynie przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały one zgromadzone, o ile nie cofnie udzielonych zezwoleń. Następnie, w razie potrzeby, będzie przechowywał zablokowane informacje w ustalonych prawnie terminach.

Jakie środki bezpieczeństwa wdrażamy w celu ochrony Państwa danych?

PROPERTY TENERIFE CENTER jest zaangażowany w ochronę danych osobowych i prywatności użytkowników, dlatego też, w celu ochrony różnych rodzajów danych odzwierciedlonych w niniejszej polityce prywatności, zastosuje niezbędne techniczne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec ich utracie, manipulacji, rozpowszechnianiu lub zmianom, a także niezbędne środki, aby zapobiec dostępowi do danych użytkownika przez osoby trzecie.

LEGITYMACJA

Jaka jest legitymacja przetwarzania Twoich danych?

Legitymacja CENTRUM WŁASNOŚCIWEGO TENERIFE CENTER do przetwarzania danych użytkownika może być wykonanie potencjalnego i/lub subskrybowanego stosunku umownego, uzasadniony interes, upoważnienie prawne i/lub zgoda użytkownika, akceptującego niniejszą POLITYKĘ PRYWATNOŚCI.

Przetwarzanie danych w celu wysyłania reklam dotyczących nieruchomości, które mogą być interesujące dla użytkownika, opiera się na uzasadnionym interesie CENTRUM WŁASNOŚCI INTERNETOWEJ do przeprowadzenia takiego przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DATA COMMUNICATIONS

Do jakich odbiorców zostaną przekazane Twoje dane?

PROPERTY TENERIFE CENTER informuje użytkowników, że ich dane nie będą przekazywane osobom trzecim. W przypadku, gdy następnie świadczymy usługi w zakresie nieruchomości, podane przez Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym specjalistom (prawnikom, notariuszom, ...), instytucjom finansowym i organom administracji publicznej, w celu wykonania naszych usług.

POLITYKA COOKIESU

Akceptując niniejszą OWIADOMOŚĆ PRAWNĄ I POLITYKĘ PRYWATNOŚCI zgadzasz się na stosowanie plików cookie wykorzystywanych na tej stronie.

PROPERTY TENERIFE CENTER na własną rękę, może używać cookies podczas przeglądania strony internetowej.

Cookies to pliki wysyłane do przeglądarki za pośrednictwem serwera WWW w celu zarejestrowania aktywności użytkownika w czasie ich przeglądania.

Dzięki wykorzystaniu cookies, zarówno z poziomu strony internetowej, jak i od osób trzecich z nią związanych, możliwe jest poznanie wielu szczegółów dotyczących aktywności użytkownika, na przykład miejsca, z którego uzyskuje on dostęp, czasu połączenia, używanego systemu operacyjnego, odwiedzanych stron oraz innych danych związanych z zachowaniem się użytkownika w Internecie (parametry ruchu, liczba wejść, itp.).

Dostęp do strony internetowej jest możliwy po wyłączeniu obsługi plików cookie, ale może to zakłócić jej prawidłowe funkcjonowanie.

Pliki cookie używane przez stronę internetową są kojarzone wyłącznie z anonimowymi użytkownikami i ich komputerem, bez możliwości samodzielnego podania ich danych osobowych. Cookies nie gromadzą danych osobowych, które pozwalają na identyfikację konkretnego użytkownika.

Pliki cookie używane przez tę stronę internetową są zawsze tymczasowe.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Jakie prawa ma zainteresowana strona?

- List można wysłać do PROPERTY TENERIFE CENTER na adres: C/ Luis Alvarez Cruz, 7, Bajo Izda- 38631 Las Galletas- ARONA- SANTA CRUZ DE TENERIFE, lub na adres e-mail marin.88@wp.pl.

W każdej chwili i bezpłatnie przysługują następujące prawa:

- Do cofnięcia udzielonej zgody.

- Uzyskać potwierdzenie, czy PROPERTY TENERIFE CENTER przetwarza dane osobowe dotyczące Państwa, czy też nie.

- Dostęp do Państwa danych osobowych.

- Poprawić niedokładne lub niekompletne dane.

- Wnioskować o usunięcie Państwa danych, gdy m.in. nie są one już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.

- Uzyskanie od PROPERTY TENERIFE CENTER ograniczenia przetwarzania danych, gdy spełniony jest którykolwiek z warunków przewidzianych w rozporządzeniu o ochronie danych.

- W pewnych okolicznościach i z powodów związanych z ich szczególną sytuacją w zakresie przetwarzania ich danych, zainteresowane strony mogą sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych. CENTRUM WŁASNOŚCIWE TENERIFE przestanie przetwarzać dane, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to uzasadnione istotnymi powodami, lub w celu wykonania lub obrony ewentualnych roszczeń.

- W celu uzyskania interwencji człowieka, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania zautomatyzowanych decyzji przyjętych przez PROPERTY TENERIFE CENTER, jeżeli ma to zastosowanie.

- Wnioskować o możliwość przenoszenia swoich danych.

- Wystąpić do hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych Osobowych, gdy zainteresowana strona uzna, że PROPERTY TENERIFE CENTER naruszył prawa uznane przez obowiązujące przepisy o ochronie danych.

W PROPERTY TENERIFE CENTER jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów i poszanowania praw użytkowników, jak również poszanowania ich prywatności, więc jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, w jaki traktujemy Państwa dane osobowe, prosimy o kontakt za pośrednictwem wskazanych kanałów.

Ostatnia aktualizacja: 22 sierpnia 2018 r.