free site builder

JURIDISCHE INFORMATIE EN VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De toegang, de navigatie en het gebruik van de website www.propertytenerifecenter.com (hierna de "Website") impliceert de uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van alle voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden, die dezelfde geldigheid en doeltreffendheid hebben als elk schriftelijk en ondertekend contract dat wordt afgesloten.

De naleving en naleving ervan is afdwingbaar tegen elke persoon die de Website bezoekt, doorbladert of gebruikt. Indien u niet akkoord gaat met de bovenstaande voorwaarden, geen toegang, bladeren of gebruik van de Website.

RESPONSABEL

- Identiteit: MARINA KOWALEWSKA (hierna "EIGENSCHAPPELIJK TENERIFE CENTER" genoemd).

- Postadres: C/ Luis Alvarez Cruz, 7, Bajo Izda- 38631 Las Galletas- ARONA- SANTA CRUZ DE TENERIFE CIF: X2261826Y X2261826Y

- Telefoon: 922 730 026/639738568

- E-mail: marin.88@wp.pl

U kunt contact met ons opnemen op het bovenstaande adres, telefoon 922730026, van maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 14:00 uur, of stuur een e-mail naar marin.88@wp.pl

Gebruiksvoorwaarden

Toegang tot en gebruik van deze website verleent de bezoeker de conditie van de gebruiker. Dit houdt in dat de gebruiker te allen tijde de geldende gebruiksvoorwaarden aanvaardt en zich ertoe verbindt om de inhoud van de website op passende wijze te gebruiken en de bepalingen van deze mededeling en de toepasselijke regels na te leven en strikt na te leven.

De gebruiker verbindt zich er eveneens toe om waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken over de registratiegegevens en deze actueel te houden.

PROPERTY TENERIFE CENTER behoudt zich het recht voor om de wijzigingen die het nodig acht aan te brengen, toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen van de inhoud of diensten die via de website worden aangeboden.

De website vereist dat de gebruiker het contactformulier invult om informatie over een woning, te huur of te koop aan te vragen.

De gebruiker verklaart, onder zijn verantwoordelijkheid, dat hij meerderjarig is en over voldoende capaciteit beschikt om aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

PROPERTY TENERIFE CENTER is de eigenaar van de website of heeft, indien van toepassing, de overeenkomstige licenties op de exploitatierechten van de intellectuele en industriële eigendom van de website, alsmede alle aangeboden inhoud, met inbegrip van het platform zelf, teksten, foto's of illustraties, logo's, handelsmerken, grafische elementen, ontwerpen, interfaces of enige andere informatie of inhoud, en de via de website beschikbare diensten.

In geen geval mag worden begrepen dat de toegang tot, het browsen op en het gebruik van de website door de gebruiker een verklaring van afstand, overdracht, licentie of volledige of gedeeltelijke overdracht van deze rechten door PROPERTY TENERIFE CENTER met zich meebrengt. De gebruiker heeft het recht om de inhoud van de website te gebruiken binnen een strikt nationaal kader en uitsluitend met het oog op het gebruik van deze website, in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

Verwijzingen naar geregistreerde handelsmerken of handelsnamen, of andere onderscheidende tekens, ongeacht of deze eigendom zijn van PROPERTY TENERIFE CENTER of van derden, verbieden impliciet het gebruik ervan zonder toestemming van PROPERTY TENERIFE CENTER of zijn rechtmatige eigenaars. Op geen enkel moment, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, verleent de toegang tot, het browsen op of het gebruik van de Website en/of de inhoud ervan de gebruiker enig recht op de onderscheidende tekens die erin zijn opgenomen.

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op de inhoud van de Website zijn voorbehouden en het is in het bijzonder verboden om de inhoud van de Website te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, openbaar te maken, te transformeren of te distribueren, op welke wijze en in welke vorm dan ook, voor openbare of commerciële doeleinden dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Eigendomscentrum of, in voorkomend geval, van de houder van de desbetreffende rechten.

In het geval dat de gebruiker informatie van welke aard dan ook naar het EIGENDOM TENERIFE CENTER verzendt via een van de daartoe opgezette kanalen, verklaart, garandeert en aanvaardt de gebruiker dat hij/zij het recht heeft om dit vrijelijk te doen, dat deze informatie geen inbreuk maakt op intellectuele of industriële eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen of andere rechten van derden en dat deze informatie niet vertrouwelijk is of schadelijk voor derden.

De gebruiker erkent dat hij de verantwoordelijkheid op zich neemt en de aanbieder niet aansprakelijk kan stellen voor enige communicatie die persoonlijk of voor zijn rekening wordt verstrekt, zonder enige beperking van nauwkeurigheid, wettigheid, originaliteit en eigendom van de informatie.

Indien de gebruiker zich bewust wordt van het bestaan van onwettige of illegale inhoud die in strijd is met de wet of die een inbreuk op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten kan inhouden, moet hij/zij het PROPERTY TENERIFE CENTER hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen door een e-mail te sturen naar marin.88@wp.pl, zodat deze laatste de nodige maatregelen kan nemen.

Koppelingsbeleid

PROPERTY TENERIFE CENTER heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites van derden.

De gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat PROPERTY TENERIFE CENTER niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van externe websites of bronnen, en onderschrijft geen enkele reclame, producten of ander materiaal dat via dergelijke websites of bronnen wordt aangeboden.

PROPERTY TENERIFE CENTER stelt de gebruikers, via verschillende tools en toepassingen, links ter beschikking die de gebruikers toegang geven tot de kanalen en pagina's van de website die PROPERTY TENERIFE CENTER onderhoudt op verschillende platformen en sociale netwerken die eigendom zijn van en/of beheerd worden door derden (bv. Facebook). De opname van deze links op de Website heeft uitsluitend tot doel de toegang van de gebruikers tot deze kanalen op de verschillende platforms en sociale netwerken te vergemakkelijken.

Het opzetten van deze toepassingen impliceert niet dat er een relatie bestaat tussen het EIGENSCHAPPENERIFE CENTER en de eigenaar, fabrikant of distributeur van het gelinkte platform, noch impliceert het de aanvaarding en goedkeuring door het EIGENSCHAPPELIJK CENTER van de inhoud en/of diensten ervan, waarbij de eigenaar, fabrikant of distributeur als enige verantwoordelijk is voor de inhoud en/of diensten ervan.

In geen geval deelt het Eigendomscentrum TENERIFE CENTER met Facebook, Twitter of enig ander sociaal netwerk dat in de toekomst kan worden opgenomen, enige privé-informatie over zijn gebruikers, met als enig doel de informatie die is vastgelegd in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en in de Privacy Policy van de Website. In die zin zal alle informatie die de gebruiker zelf wenst te verstrekken onder zijn eigen verantwoordelijkheid vallen, waarbij PROPERTY TENERIFE CENTER niet tussenbeide komt in dit proces.

De gebruiker moet er rekening mee houden dat zijn publicaties op sociale netwerken bekend zullen zijn bij andere gebruikers, zodat de gebruiker verantwoordelijk is voor zijn privacy. Hieronder vindt u de link naar het privacybeleid van sociale netwerken:

https://www.facebook.com/help/323540651073243/

 Verantwoordelijkheden en garanties

PROPERTY TENERIFE CENTER verklaart alle noodzakelijke maatregelen te hebben genomen, binnen de grenzen van zijn mogelijkheden en de stand van de techniek, om de werking van de website te waarborgen en systeemfouten, zowel technisch als juridisch en organisatorisch, tot een minimum te beperken.

Indien de gebruiker zich bewust wordt van het bestaan van onwettige of illegale inhoud die in strijd is met de wet of die inbreuk kan maken op de rechten van derden, moet hij/zij onmiddellijk het Productschap TENERIFE CENTER op de hoogte brengen zodat zij de nodige maatregelen kan nemen.

PRIVACY PRIJSELIJKHEIDSBELEID

Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

In overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving, Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zullen alle persoonlijke gegevens die tijdens het gebruik van de Website worden verstrekt, worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van het Privacybeleid dat hieronder wordt uiteengezet, dat elke gebruiker uitdrukkelijk moet aanvaarden om de Website te kunnen gebruiken.

VERANTWOORDELIJK VOOR DE BEHANDELING

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

- Identiteit: JACHTHAVEN KOWALEWSKA

- Postadres: C/ Luis Alvarez Cruz, 7, Bajo Izda- 38631 Las Galletas- ARONA- SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7, Bajo Izda- 38631 Las Galletas- ARONA- SANTA CRUZ DE TENERIFE

- CIF: X2261826Y X2261826Y

- Telefoon: 922 730 026/639738568

- E-mail: marin.88@wp.pl

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING EN CATEGORIEËN GEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Voor welk doel en hoe lang verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

PROPERTY TENERIFE CENTER zal de gegevens van de gebruiker handmatig en/of automatisch verwerken voor de volgende specifieke doeleinden:

- Om te reageren op het verzoek van de gebruiker om informatie over een woning.

- Beheer de contractuele relatie die ons verenigt.

- Het administratief, boekhoudkundig en fiscaal beheer van de aan de gebruikers geleverde vastgoeddiensten.

- Stuur reclame of informatie over eigendommen die voor u van belang kunnen zijn, als u ons uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Welke categorieën gegevens behandelen wij?

PROPERTY TENERIFE CENTER verwerkt de volgende categorieën gegevens voor de bovengenoemde doeleinden:

- Identificatiegegevens: naam, achternaam, postadres, e-mailadres, postcode, telefoon.

De gevraagde persoonlijke gegevens zijn verplicht, zodat de weigering om ze te verstrekken de onmogelijkheid inhoudt om de gecontracteerde diensten uit te voeren.

De gebruiker garandeert dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, nauwkeurig, volledig en actueel zijn en dat hij verantwoordelijk is voor alle schade of letsel, direct of indirect, die kan ontstaan als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Het EIGENSCHAPPELIJK TENERIFE CENTER bewaart de persoonlijke gegevens van de gebruiker slechts gedurende de tijd die nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, zolang het de verleende toestemmingen niet herroept. Vervolgens zal zij, indien nodig, de informatie binnen de wettelijk vastgestelde termijnen geblokkeerd houden.

Welke veiligheidsmaatregelen treffen wij om uw gegevens te beveiligen?

PROPERTY TENERIFE CENTER zet zich in voor de bescherming van de persoonsgegevens en de privacy van de gebruikers en zal daarom, om de verschillende soorten gegevens die in dit privacybeleid tot uiting komen te beschermen, de nodige technische veiligheidsmaatregelen treffen om het verlies, de manipulatie, de verspreiding of de wijziging van deze gegevens te voorkomen en de nodige maatregelen nemen om de toegang van derden tot de gegevens van de gebruiker te voorkomen.

 WETGEVING

Wat is de legitimiteit van de verwerking van uw gegevens?

De legitimiteit van het EIGENSCHAPPELIJK CENTER om de verwerking van gebruikersgegevens uit te voeren kan de uitvoering zijn van een potentiële en/of onderschreven contractuele relatie, legitieme belangen, wettelijke toestemming en/of toestemming van de gebruiker, het aanvaarden van deze PRIVACY POLICY.

De verwerking van gegevens om u reclame te sturen voor eigendommen die voor u van belang kunnen zijn, is gebaseerd op het legitieme belang van PROPERTY TENERIFE CENTER om deze verwerking uit te voeren in overeenstemming met de geldende wetgeving.

GEGEVENSCOMMUNICATIE

Aan welke ontvangers worden uw gegevens gecommuniceerd?

PROPERTY TENERIFE CENTER informeert de gebruiker dat zijn gegevens niet aan derden zullen worden doorgegeven. In het geval dat wij vervolgens vastgoeddiensten verlenen, kunnen de persoonlijke gegevens die u verstrekt worden doorgegeven aan andere professionals (advocaten, notarissen, ...), financiële instellingen en openbare besturen, voor de uitvoering van onze diensten.

 KOEKENBELEID

Door het aanvaarden van deze Wettelijke Kennisgeving EN PRIVACY POLICY geeft u toestemming voor het gebruik van cookies die op deze website worden gebruikt.

PROPERTY TENERIFE CENTER op zichzelf, kan cookies gebruiken wanneer een gebruiker de website bezoekt.

Cookies zijn bestanden die door middel van een webserver naar de browser worden gestuurd om de activiteiten van de gebruiker tijdens het browsen vast te leggen.

Door het gebruik van cookies, zowel van de website als van derden die ermee verbonden zijn, is het mogelijk om meerdere gegevens over de activiteiten van de gebruiker te kennen, bijvoorbeeld de plaats van waaruit hij toegang heeft, de verbindingstijd, het gebruikte besturingssysteem, de bezochte pagina's en andere gegevens met betrekking tot het gedrag van de gebruiker op het internet (verkeersparameters, aantal invoeringen, etc.).

De toegang tot de website is mogelijk door het uitschakelen van cookies, maar dit kan de goede werking van de website belemmeren.

De door de website gebruikte cookies worden alleen gekoppeld aan anonieme gebruikers en hun computer zonder dat zij zelf persoonlijke gegevens van hen kunnen verstrekken. Cookies verzamelen geen persoonlijke informatie die het mogelijk maakt om een specifieke gebruiker te identificeren.

De door deze website gebruikte cookies zijn altijd tijdelijk.

RECHTEN VAN GEBRUIKERS

Welke rechten heeft de geïnteresseerde partij?

- U kunt een brief sturen naar PROPERTY TENERIFE CENTER op C/Luis Alvarez Cruz, 7, Bajo Izda- 38631 Las Galletas- ARONA- SANTA CRUZ DE TENERIFE, of via het e-mail adres marin.88@wp.pl

De volgende rechten zijn te allen tijde en gratis:

- Om de verleende toestemmingen in te trekken.

- Vraag een bevestiging of het EIGENSCHAPPELIJK TENERIFE CENTER al dan niet persoonlijke gegevens over u verwerkt.

- Toegang tot uw persoonlijke gegevens.

- Onnauwkeurige of onvolledige gegevens corrigeren.

- Verzoek om verwijdering van uw gegevens wanneer deze onder andere niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

- Om van PROPERTY TENERIFE CENTER de beperking van de verwerking van de gegevens te verkrijgen wanneer aan één van de voorwaarden van de regelgeving inzake gegevensbescherming is voldaan.

- In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie in verband met de verwerking van hun gegevens, kunnen belanghebbenden zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens. Het EIGENSCHAPPELIJK TENERIFE CENTER zal de verwerking van de gegevens staken, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van eventuele vorderingen.

- Het verkrijgen van menselijk ingrijpen, het verwoorden van hun standpunt en het aanvechten van de geautomatiseerde besluiten van het EIGENSCHAPPELIJK TENERIFE CENTER, indien van toepassing.

- Vraag de overdraagbaarheid van uw gegevens aan.

- Een klacht indienen bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming, wanneer de belanghebbende partij van mening is dat het Eigendomscentrum TENERIFE CENTER de rechten heeft geschonden die worden erkend door de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

Bij PROPERTY TENERIFE CENTER zetten wij ons in voor de naleving van de regelgeving en het respect voor de rechten van de gebruikers, evenals voor hun privacy, dus als u vragen heeft over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens behandelen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de aangegeven kanalen.

Laatst bijgewerkt: 22 augustus 2018